Studiebesök i Stockholm med Museologi B (inom Branschutbildningen), 10-13 april 2019

Avdelningschefen, och museologen, Eva-Lena Bergström från Nationalmuseum, guidade oss genom det nyöppnade museet. Vi kunde konstatera att ‘nya’ Nationalmuseum har blivit ett mycket spännande och innehållsrikt museum!Stockholm 12 april 19

Advertisements
Image | Posted on by

Studiebesök på Skogsmuseet, Lycksele

Fredagen den 26 januari 2018 besökte Museologi C-kursen med lärare Skogsmuseet i Lycksele. Vi blev varmt emottagna, med presentation och guidning samt även mat och fika för hela dagen. Att fredagen dessutom bjöd på strålande vintersol i Lycksele gjorde inte dagen mindre lyckad! Vår plan är att knyta till oss Skogsmuseet som del i ett kommande branschråd för den nya programutbildningen.

Posted in Uncategorized

Samverkan med Västerbottens museum

Två lärare inom det kommande Branschprogrammet för museer och kulturarv, Richard Pettersson och AnnCristin Winroth, har inlett ett samverkansuppdrag med Västerbottens museum. Syftet är att sitta med som inspiratörer, akademiska ‘konsulter’ och museologiska bollplank i samband med att museet nu är i start- och planeringsfasen för en kommande ny basutställning.

Förutom att vi därigenom kommer att få ovärderlig förstahandsinformation om processen bakom framställning av en stor museiutställning, kommer detta också att ge ingångar för kommande studenter på programutbildningen att kunna medverka i planeringen. Vi har planer på dels reella mindre projekt, men också att studenterna ska få ge input på utställningskoncept, målgrupper, designidéer och konkret faktainnehåll.

Nya basutställningar konstrueras och byts ut endast med 20-30 års mellanrum, detta är ett gyllene tillfälle för vår nya utbildning!

Posted in Uncategorized

Umeå får ny utbildning inom museer och kulturarv

Umeå får ny utbildning inom museer och kulturarv

[2017-12-12] Som svar på att kompetensbehoven inom museibranschen har förändrats kraftigt under 2000-talet presenterar Umeå universitet nu ett nytt kandidatprogram: ”Branschutbildning för museer och kulturarv”, med start höstterminen 2018.

Richard Pettersson Foto: Per Melander, Umu

Programföreståndaren Richard Pettersson berättar att en av anledningarna till inrättandet av det nya programmet är att man mött en ökande konkurrens från liknande kulturarvsutbildningar i mellan- och södra Sverige. Vilket har resulterat i färre sökande studenter till det befintliga Programmet för museer och kulturarv.

– Det geografiska läget är i det här avseendet en konkurrensnackdel – att vi år från år har fått mycket höga betyg av studenterna, har inte hjälpt. En annan anledning är att kompetensbehoven inom museibranschen har förändrats kraftigt under 2000-talet. Numera är det väsentligt mer fokus på kompetens rörande sådant som projektledning, digitala presentationsformer, och inte minst kulturanalys och representationsfrågor, säger Richard Pettersson.

Det nya programmet får namnet Branschutbildningen för museer och kulturarv och skiljer sig från det tidigare i främst det att programmets samtliga sex terminer nu blir mer låsta inom ramen för programupplägget.

– Nu blir det en mer enhetlig branschutbildning; givetvis dels riktad mot museisektorn, men också mot den stadigt växande kulturarvsbransch som generellt kännetecknas av småskaliga privatdrivna företag inom turism och konsulttjänster. En viktig nyhet med det nya programmet är att det ska vara möjligt att söka dubbel kandidatexamen i dels museologi, dels etnologi, efter det att man har läst utbildningen.

Museologiutbildningen har funnits vid Umeå universitet sedan början av 1980-talet, och det är bara här studenter kan läsa en renodlad programutbildning med inriktning mot museer och kulturarv, med möjlighet att fortsätta upp till avancerad nivå och vidare till forskarutbildning.

– Andra kulturarvsutbildningar, vid andra lärosäten, drivs av arkeologer, konstvetare eller historiker, som har insett att kulturarvsbranschen växer och därför har skapat kompletterande kurser med prefixet kulturarv, som tillägg till det ordinarie kursutbudet.

– Branschutbildningen här i Umeå kommer att drivas av lärare och forskare som har ägnat hela yrkeskarriären åt specifikt museologi, etnologi och kulturanalys. Vi har också en upparbetad samverkan med museibranschen som vi tänker förstärka ytterligare med den nya programutbildningen – ta bara det faktum att vi har ett eget museum av världsklass, Bildmuseet, inom vår egen fakultet.

– Målet är att skapa en utbildning där teoretiska fördjupningar går hand i hand med praktiska tillämpningar och även inslag av reella projekt med direkt koppling till arbetsmarknaden.

Dörrar ut mot den bredare kulturarvsbranschen

Richard Pettersson berättar vidare att branschutbildningen blir speciellt utformad för en fortsatt karriär inom kulturhistoriska museer. Där arbetsuppgifterna kan vara sådant som antikvarie med ansvar för insamling och fältarbeten, eller utställningsproducent vid utställningsavdelning, eller museipedagog och/eller ansvarig för event inom en publik avdelning.

Utbildningen ska också ge dörrar ut mot den bredare kulturarvsbranschen utanför museerna, där kulturentreprenörer vanligen driver företag mot kulturturism och/eller konsulttjänster. Numera är det också väsentligt mer fokus på kompetens rörande sådant som projektledning, digitala presentationsformer, och inte minst kulturanalys och representationsfrågor.

– Man kan utveckla detta med att konstatera att dagens, och framtidens, museiarbete kommer att ställa allt högre krav på kulturteoretisk och ‘social’ kompetens. Frågor som rör kulturell, etnisk, religiös, eller personligt individuell representation är brännande idag på sätt som de inte var för bara 20 år sedan.

– Riksdagens tredje största parti företräder en kultursyn som var ålderstigen och reaktionär även för 40 år sedan, samtidigt som integrationsfrågor och me-too-debatt har satt fingret på faktumet att det svenska samhället inte är avskilt från övriga världen.

Avslutningsvis betonar Richard Pettersson att de som ska arbeta med kulturell representation inom museer eller annan kulturarvsbransch nu och framöver, måste ha kompetenser och bildning för en handlingsberedskap som svarar upp mot samhället dynamiska utmaningar och möjligheter.

– Framtidens färdigheter kommer i hög grad att handla om förmågan att involvera, engagera, delegera och generera, med en samtidigt bibehållen professionell integritet.

Kontakt:

Richard Pettersson, richard.pettersson@umu.se, tel. 090-786 99 38

Pressbild

Redaktör: Per Melander

Posted in Uncategorized

Planer för ny programutbildning

Ansökan för ny programutbildning, som ska starta hösten 2018, är ivägskickad till fakultet och rektor. Den nya benämningen blir ”Branschutbildningen för museer och kulturarv” och ska hållas i samarbete med huvudområdet etnologi på vår institution. Programutbildningen riktar sig till dig som vill arbeta inom det breda fältet för kulturarv och museer, sett till en omvärld där kulturarvsrelaterade småföretag nu växer fram med stadigt ökad frekvens. Sett till enbart museisektorn är samhällsläget sådant nu att vi har fått en ny museilag från 2017 och den centrala myndigheten, Riksantikvarieämbetet, har också fått utökat uppdrag att samordna landets museiverksamhet. I samband med detta meddelas det om ökade statliga resurser och kommande behov av rekryteringar med anledning av såväl nysatsningar som kommande pensionsavgångar. Vi kommer att erbjuda studier under sex terminer som vardera sinsemellan är anpassade så att de progressivt bygger på föregående termins övningar och lärandemål. Programmet samkörs som sagt med museologi och etnologi, vilket innebär att man läser Etnologi A som termin tre på programutbildningen. (Resterande kurser är helt specialdesignade för programmet.) Även denna kurs kommer dock att ha undervisande lärare som även undervisar på de andra museologiska kurserna på programmet och det kommer att tas fram särskilda övningar som direkt kopplar till kulturarvsfältet. Samarbetet med etnologi är naturligt, eftersom den kompetensen efterlyses hos i stort sett alla kulturhistoriska museer runt landet – museibranschens tre vanligaste specialiseringar är etnologi, arkeologi eller konst- och bildvetenskap. Om man vill, så går det bra att läsa vardera av programmets terminer som lösa kurser och själv kombinera en egen fil.kand. med din egen specialinriktning.
Detta kommer att bli en unik programutbildning för dig som vill arbeta med kulturarv eller inom museibranschen. Tanken är att den som läser hela programutbildningen ska kunna få dubbel examen i både museologi och etnologi. Vi är också det enda lärosätet i landet där du kan läsa museologi hela vägen upp till forskarnivå. Mer information kommer!

Posted in Uncategorized

Återträff för museologer från förr!

Helgen 8-10 september hade vi som gick gamla museologiutbildningen (dåvarande Kulturvetarlinjen) träff här i Umeå. Vi som samlades hade påbörjat programutbildningen hösten 87 och 88, det var med det alltså 29- och 30-årsfest. Ett glatt gäng numera, övervägande, musei- och avdelningschefer, arkivarier, antikvarier och akademiker på olika poster och positioner.

KVL återträff 9 sep 17

Posted in Uncategorized

Arbetsmarknadsdag för Programmet för Museer och Kulturarv

Arbetsmarknadsdag

Åsa Stenström från Västerbottens museum

Den 16 december 2016 hade Programmet för Museer och Kulturarv arbetsmarknadsdag där företrädare för några av Umeås museer får möjlighet att presentera den egna verksamheten inför programmets studenter. En mycket uppskattad dag från oss alla som deltog! Såväl Åsa som Lisa meddelade en ljus bild rörande jobbmöjligheter och framtid för våra studenter.

Arbetsmarknadsdag

Lisa Lundström, Bildmuseet

Posted in Uncategorized | Tagged , , ,